Η αδελφή της επιβίωσης

Δεν γεννήθηκε ακόμα ο άνθρωπος
Που θα αγαπήσει χωρίς να ζητήσει
Κάτι ως αντάλλαγμα
Read More »

Advertisements

Ανάσταση

Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.
Κατά Ιωάννη 1:29

Read More »